Årsmöte Söndag 9/2-20, Dagordning

Blå klubbtröja med broderi i skogsmiljö 

Årsmöteshandlingar och förslag till dagordning ligger på klubben f o m fredag 2/2-20. 
För att kunna läsa en trevligare version i förväg kan Du komma överens om tid med Ann-Christine 070-57 07 444   

- eller passa gärna på i samband med söndagspromenaden kl 10.00!

 

Köpings Brukshundklubb
  Årsmöte söndag 9/2-20 kl 17.00
      Förslag till DAGORDNING

   

§1        Mötets öppnande    

  

§2        Upprop och fastställande av röstlängd 

  

§3        Val av två justeringsmän, tillika rösträknare,
            att jämte ordförande justera dagens protokoll
 

§4        Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

 

§5        Fastställande av dagordning 

  

§6        Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna 

  

§7        Val av sekreterare för årsmötesförhandlingarna 


 §8        Styrelsens berättelse över det gångna året: 

            - Verksamhetsberättelse 2019
            - Uppföljning av målsättning för 2019 


§9        Revisorernas berättelse över det gångna året; 

            ekonomi och verksamhet. 

 

§10      Fastställande av balansräkning, jämte ev dispositioner. 

 

§11      Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 


 §12      Fastställande av verksamhetsplan för 2020 inkluderande

 

           a)    Målsättning inkl konkreta och mätbara mål

 

           b)    Aktivitetsplan

 

           c)    Reseersättning och arvoden

 

           d)    Budget 


§13      Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår eller 

            bemyndigande till styrelsen att vid behov justera denna.                           
                                                                                                 

 

§14  Val av styrelseledamöter:                                          Mandattid

 

        a)         Val av ordförande                                 Omval      1 år

 

        b)         Val av vice ordförande                          Omval      2 år

 

        c)          Val av kassör***                                 Omval      2 år

 

        d)          Val av ledamot                                    Omval      2 år

 

        e)          Val av suppleant                                  Nyval       2 år

 

        f)           Val av revisor 1                                   Omval      1 år

 

        g)          Val av revisor 2                                   Omval      1 år

 

        h)          Val av revisorssuppleant 1                    Omval      1 år

 

        i)           Val av revisorssuppleant 2                    Omval      1 år

 

        j)           Val av valberedning sammankallande    Omval      1 år

 

        k)           Val av firmatecknare, ordförande och kassör var för sig

 

         l)           Val av firmatecknare, ordförande och kassör var för sig.

 

§ 15     Omedelbar justering av §14.

 

§ 16     Till årsmötet inkomna motioner 


      §17     Prisutdelning!

 

     §18     Årsmötets avslutande / Slutord för 2019